Začalo prihlasovanie na lyžiarsky kurz

V mesiaci október sme spustili prihlasovanie na Lyžiarsky a snowboardingový kurz Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Prihlášky spolu s doplatkom 45,- eur je potrebné odovzdať do konca mesiaca október 2018 - Mgr. Vladimírovi Podobovi

Prihláška:

Záväzné potvrdenie o účasti na Lyžiarskom a snowbordingovom kurze (LaSK)

Záväzne prihlasujem svojho/svoju syna/dcéru....................................................................žiaka/žiačku triedy.............. na LaSK v termíne  ...........................................v stredisku Chopok Juh – chata Kosodrevina.

LaSK je hradený zo štátneho príspevku 150,- Eur na žiaka.

Zároveň sa zaväzujem uhradiť doplatok k LaSK v sume 45,- Eur do  termínu: 31.10.2018

Zákonný zástupca je povinný v prípade hrubého porušenia Vnútorného poriadku školy, pravidiel BOZ alebo náhleho ochorenia počas LaSK, po telefonickom upozornení a oznámení učiteľom si svoje dieťa vyzdvihnúť priamo v ubytovacom zariadení na vlastné náklady.  V prípade nenastúpenia na pobyt alebo odhlásenia sa z pobytu po záväznom prihlásení sa z doplatku 40,- Eur vracajú finančné prostriedky, z ktorých je odpočítaná položka cestovné a náklady na inštruktorov.

Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa mu nebráni absolvovať programovú náplň LaSK.  (u žiakov oslobodených a čiastočne oslobodených je povinné potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka na absolvovanie LaSK)

Snowbordingový kurz je ponúkaný len vo forme zdokonaľovacieho výcviku (t.j. žiak bez problémov zvláda základnú techniku snowbordingu a dokáže jazdiť trate všetkých náročností. V prípade, že žiaka prihlasujete do snowbordingovej skupiny vyplňte nasledujúcu časť.

Prosím o zaradenie svojho syna/ svojej dcéry ..................................................do snowbordingovej zdokonaľovacej skupiny.

V prípade potreby zabezpečenia lyžiarskej výbavy pre žiaka vieme ponúknuť kontakt na zapožičanie potrebnej  výbavy na celý pobyt za 25,- Eur - info  Mgr. Vladimír Podoba

Svojím podpisom potvrdzujem zrozumiteľnosť všetkých informácii a záväzne prihlasujem svoje dieťa. Prihlášku je potrebné odovzdať do 31.10.2018.

 

V Nitre dňa.............................................,          ...................................................................

                                                                                          podpis zákonného zástupcu + podpis