Účelové cvičenia

Na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a znenia Štátneho vzdelávacieho programu ISCED2 a ISCED3, PKTSV Gymnázia, Golianova 68 v Nitre je povinné žiakov v oblasti ochrany života a zdravia. Účelové cvičenie sa koná 2 x v školskom roku s pravidla v jesennom a jarnom období. Tvorí povinnú súčasť vyučovania na ZŠ, OG, SŠ. Na 8-ročnom štúdiu sa ho zúčastňujú žiaci od I. ročníka po VI. ročník a v VII. ročníku absolvujú Kurz OŽZ v rozsahu 3 dni. Na 4-ročnom a 5-ročnom štúdiu sa účelových cvičení zúčastňujú žiaci od I. ročníka po II. ročník a v III. ročníku absolvujú Kurz OŽZ v rozsahu 3 dni.

Organizáciou účelových cvičení OŽZ a kurzov OŽZ je na Gymnáziu, Golianova 68, Nitra poverená PK TSV a za ich plnenie zodpovedá predseda PK TSV.

V školskom roku 2018/2019 prebehne 1. účelové cvičenie v septembri 2018 a 2. účelové cvičenie prebehne v mesiacoch máj a jún 2019.